Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Odvoz haluzinyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade je možné uhradiť platbu za odvoz haluziny. Haluzina sa bude odvážať od 19.3.2018. Odvoz haluzín bude trvať iba dva týždne.


 
 

Grassalkovich Music Festival v MojmírovciachVytlačiť
 

festival plagát.jpg


 
 

Platba za vodu a odpadVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v PoĽnom Kesove je  možné uhrádzať platbu za vodu a poplatok za komunálny odpad.

Taktiež upozorňujeme občanov s trvalým pobytom, ktorí sa v obci dlhodobo nezdržiavajú, aby doložili potvrdenia o neprítomnosti v obci.


 
 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psaVytlačiť
 

Tlačivo na daňové priznanie k dani z nehnuteľnost a k dani za psa je na stiahnutie tu.

Daňové priznanie ke potrebné podať do 31.1.2018.

Podáva ho daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku nadobudol nehnuteľnosť.

 

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k daňovém,u priznaniu:

 

Predaj, kúpa a darovanie nehnuteľnosti: rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

 

Dedičstvo: právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Stavebný pozemok: právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby: právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby: právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby: doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku: výpis z listu vlastníctva.


 
 

Heraldický register Slovenskej republikyVytlačiť
 

 

 


 
 

Nebezpečný odpad a elektroodpadVytlačiť
 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

 

 

 

 

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

 

 

 

 


 
 

Otváracie hodiny pre verejnosť na Pošte Poľný KesovVytlačiť
 

Pondelok - Piatok                          10:15hod  -  13:15hod


 
 

Oznam - výrubVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vypiľovanie drevín a orezávanie stromov sa vykonáva len v čase vegetačného pokoja, to znamená 1.10. - 31.3.

Mimo tohto termínu nebude obecný úrad poskytovať službu odvozu haluzín.


 
 

Oznámenie o zbere odpaduVytlačiť
 

Od začiatku roku 2016 sa v obci zmenil systém vývozu odpadu a platby za odpad. Poplatok za smetné je 18 eur na osobu na rok. Rozhodnutie za vašu domácnosť je potrebné si prevziať na obecnom úrade.

Zľavu z poplatku 20% majú podľa VZN osoby nad 80 rokov a osoby s preukazom ZŤP. Zľavu s preukazom treba nahlásiť na obecný úrad. 


Obec Poľný Kesov odpustí alikvótnu časť poplatku za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní na území obce nezdržiava.

Hodnoverným dokladom je napríklad: fotokópia aktuálnej pracovnej zmluvy, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, fotokópia víza, doklad z iného mestského alebo obecného úradu o zaplatení poplatku za odpad a podobne.

 

Čestné vyhlásenie nie je považované za hodnoverný doklad.

 

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu a spôsob triedenia bol uverejnený v časopise Poľnokesovský občasník na zadnej strane. Harmonogram a spôsob triedenia je k dispozícii aj na internetovej stránke obce.

Ak vám nepostačuje zberná nádoba na komunálny odpad, môžete si na Obecnom úrade kúpiť vrece za jedno euro.


 
 
Položky 1-10 z 10


Úvodná stránka