Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Petangové ihriskoVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že v parku pri Kultúrnom dome bolo vybudované petangové ihrisko.

 

Tabuľa s pravidlami je umiestnená pri petangovom ihrisku.

 

Hracie gule sa dajú zapožičať na Obecnom úrade v Poľnom Kesove.

 

Hra je určená pre všetky vekové kategórie.

 

Využite čas dovoleniek a prázdnin na príjemnú a nenáročnú športovú aktivitu.


 
 

Platba za voduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade si môžete prevziať faktúru za vodu a uhradiť ju.


 
 

DzNVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade Poľný Kesov je potrebné uhradiť platbu za daň z nehnuteľnosti. 


 
 

Heraldický register Slovenskej republikyVytlačiť
 

 

 


 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psaVytlačiť
 

Tlačivo na daňové priznanie k dani z nehnuteľnost a k dani za psa je na stiahnutie tu.

 

Daňové priznanie ke potrebné podať do 31.1.2017.

 

Podáva ho daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku nadobudol nehnuteľnosť.


 
 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2017Vytlačiť
 


 
 

Nebezpečný odpad a elektroodpadVytlačiť
 

Termín zberu: 10.9.2016
Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:
Poľný Kesov:     7:00 - 8:30 (pri Obecnom úrade)

Žiadame občanov o Dodržanie termínu zberu.

 

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

 

 

 

 

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

 

 

 

 


 
 

Otváracie hodiny pre verejnosť na Pošte Poľný KesovVytlačiť
 

Pondelok - Piatok                          10:15hod  -  13:15hod


 
 

Oznam - cintorínVytlačiť
 

Žiadame občanov, ktorí majú na miestnom cintoríne v blízkosti hrobov vysadený krušpán, aby prezreli jeho zdravotný stav. V prípade výskytu nežiadúceho škodcu – žravých zelených húseníc – je potrebné aplikovať postrek, v prípade potreby i viackrát.

Pri silne zasiahnutých kríkoch je potrebné zvážiť ich výmenu.


 
 

Zaburinené pozemkyVytlačiť
 

UPOZORNENIE MAJITEĽOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV

 

Vážení majitelia pozemkov,

obec  Poľný Kesov upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností dochádza k porušovaniu zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  Vzhľadom k tomu, že na území obce sa nachádzajú takto zanedbané pozemky, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien inváznych rastlín a alergénov, ktoré môžu niektorým občanom spôsobovať veľké zdravotné problémy. Ide napr. o buriny ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa - § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo takémuto nežiaducemu stavu na pozemkoch, žiadame vlastníkov príp. nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 

Na konci mesiaca august 2016 vykoná obec kontrolu pozemkov a na tie, ktoré budú zaburinené, bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Nitra, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR., za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 995 EUR,  podľa § 26 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi – môže uložiť  pokutu vo výške od 166 EUR do 33 000 EUR.

 

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.


 
 
Položky 1-10 z 12


Úvodná stránka