Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

MAS Cedron Nitrava hľadá pracovníka na pozíciu: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažérVytlačiť
 

Hľadáme vhodného pracovníka na pozíciu:
Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér
Zverejnené: 13.04.2018
(Hlavný pracovný pomer – plný pracovný úväzok)
Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 1
Pracovné úlohy a zodpovednosť:
Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje minimálne odborné činnosti:
- súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
- príjem a registrácia žiadostí o príspevok,
- výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
- príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
- výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa,
- sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,
- úhradu finančného príspevku užívateľovi,
- účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,
- poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.
Vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS zabezpečuje minimálne:
- vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány,
- účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS,
- poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,
- realizácia verejného obstarávania (prieskum trhu),
Kvalifikačné predpoklady a skúsenosti:
- vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
- skúsenosti v oblasti rozvoja vidieka alebo regionálneho rozvoja, prípadne prax v samospráve výhodou.
- skúsenosti s prípravou/implementáciou/riadením projektov spolufinancovaných z národných/medzinárodných grantov, resp. fondov EÚ
- znalosť Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ako aj problematiky Európskych štrukturálnych a investičných fondov je vítaná
- znalosť územia MAS CEDRON – NITRAVA výhodou
Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, precíznosť (presnosť), iniciatívnosť, spoľahlivosť, kolegiálnosť, zmysel pre spolupatričnosť, schopnosť prezentovania výstupov, spisovné vyjadrovanie slovom aj písmom, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Všeobecné spôsobilosti:
- schopnosť tímovej práce,
- informačná gramotnosť (ovládanie základných kancelárskych softvérových balíkov – Microsoft Word, Excel, Outlook, Adobe Photos, Adobe Reader, príp. grafických programov, práca s web stránkami),
- vodičský preukaz skupiny B.
Ďalšie požiadavky:
- znalosť anglického jazyka, aj prakticky využiteľná – výhodou
- znalosť územia MAS CEDRON – NITRAVA
Požadované doklady:
- životopis – Europass,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- fotokópia dokladov o ďalšom vzdelávaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- referencie z oblasti prípravy/implementácie/riadenia projektov, prípadne odporúčania z predchádzajúcich zamestnaní
Doklady je potrebné doručiť do 20.04.2018 poštou na adresu:
Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA
Poľný Kesov 252
951 15 Mojmírovce
Obálku je potrebné označiť „Výber Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér“. Rozhodujúci je dátum doručenia!
Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu využiť telefonické poskytovanie informácií v pracovných dňoch od 8,00 hod-12,00 hod, č. tel. 0905 485 943.
Dátum výberového konania: 26.04.2018 v priestoroch kancelárie MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska 1452 (bývalá materská škola), Mojmírovce
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.05.2018

Súbor na stiahnutie ATT00128.pdf ATT00128.pdf (194.4 kB)

 
 


Úvodná stránka